Privacyreglement EchoPlus


EchoPlus respecteert uw privacy en hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) worden behandeld. 

De WGBO regelt de rechten en plichten van u als patiënt. Zo staat in deze wet dat patiënten recht hebben op informatie en dat zij toestemming moeten geven voor een behandeling. Ook regelt de WGBO de privacy van de patiënt, het recht op een second opinion, het inzagerecht van patiënten in hun eigen medisch dossier en de vertegenwoordiging van patiënten als zij niet zelf kunnen beslissen. Daarnaast verplicht de WGBO zorgverleners om een medisch dossier bij te houden.
 

Verwerking van uw persoonsgegevens

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 
 • Persoonsgegevens worden alleen verzameld ter uitoefening van onze zorgverlening.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor u bij ons op consult komt;
 • De verwerkingsverantwoordelijke is de zorgverlenend radioloog of een werknemer aangesloten bij de organisatie van EchoPlus of De Hofstede Fysio-Manuele therapie en hebben zich allen verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 
EchoPlus is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van het privacyreglement, vragen heeft of contact met ons wenst kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
 
Persoonsgegevens van patiënten worden door EchoPlus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Zorgverlening en communicatie hierover met de aanvrager;
 • Administratieve doeleinden;
 
Uw medische gegevens worden conform de WGBO opgeslagen voor een periode van 20 jaar (vanaf de laatste wijziging in uw dossier). 
 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan een derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Het verzorgen van de internetomgeving d.m.v. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie middels SpotOnMedics 
 • Het verkrijgen en verzenden van gegevens die verlopen via "Zorgdomein".
 • Het verzorgen van een huiswerkoefenprogramma (Physitrac BV), nieuwsbrieven, afspraakbevestigingen, patiënttevredenheidsonderzoek (Qualiview).
 • Uitvoeren van dossier- en procestoetsing auditering (Netwerkorganisatie Wittemeer)
 • Het meten van geanonimiseerde patiëntenscores (Landelijke Database Fysiotherapie / Landelijke Database Keurmerk)
 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en of toegestaan is. Of indien er gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Hiervoor kunnen vastgestelde gegevens indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens EchoPlus van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 
 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, afschrift, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 
Heeft u hier vragen over of mocht u van bovenstaande rechten gebruik willen maken, dan kunt u dit zowel mondeling als schriftelijk kenbaar maken aan ons. 
Komen wij er samen niet uit? Dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
 

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u indat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. 
 
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
 
Juli 2021
 

Contactgegevens

EchoPlus
T.a.v. M.J.M. Ploegmakers
Wilhelminalaan 88
6641KN  Beuningen

Heeft u vragen over een specifieke behandeling, onze diensten of praktijk. Neem dan contact met ons op.